ࡱ> v !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwzxy{|}~Root Entry Fsc6SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument3 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG Oh+'0 px Administrator Normal.dotmR1rN@D8O@@6=WPS Office_12.1.0.15398_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPX`h px 0t|KSOProductBuildVerICV2052-12.1.0.15398$4DD0EE6EE0324432BD03EAC2CBFC226D_120Table Data WpsCustomData0 PQKSKS3$>>I >\ $ hK J] ! ( ONchHh{tĉ[ 2023t^8g8eV [ ch Hh @\ N,{ 21SlQ^ 2023t^10g1eweL v U_ ,{Nz ;` R ,{Nz :ggTNXT ,{ Nz eY ,{Vz eNPgevb_b06eƖ0tetNR_ch ,{Nz chHhvO{0Ob0t[NYn ,{mQz chHhv)R(u0_S0~NyN ,{Nz chHhOo`S^ ,{kQz vcw{t ,{]Nz VYRNYZ ,{ASz D R ,{Nz ;` R ,{Nag :NR:_ONchHh]\O cۏONchHhyf[0ĉ{t gRONTy]\O gR-NVyrr>yO;NINNN 9hnc 0-NNSNlqQTVchHhl 0I{l_lĉ 6R[,gĉ[0 ,{Nag ,gĉ[@byONchHh /fcON(WxS0^0uN0~%T gRI{;mR-Nvcb_bv[V[0>yOTONwQ gOX[Net^P e^chHh^?bby^S_n*geg\10t^chHhX[>e0 ,{ASNag chHhȉ(u?b0^?b0NRTb/g(u?b @W^S_)RNchHhOb ܏yfq0frirTTalgn [&{T 0chHh^Q{ĉ 0JGJ 25 ĉ[0 chHh^?bYeyrkOb N, N[n(W0W NbvB\ 0WYnm0W:Sv؏ N[n(WB\0chHh^?b N_k4l?b0ߘXS?b 0SM5u[0p?b0f^I{X[(W[hQ`v:W@b0 ,{ASkQag chHhȉ(u?b0^?b0NRTb/g(u?b^Q{[&{T 0chHh^Q{ĉ 0JGJ 25 ĉ[0 chHh^?bQ N_nvQN(u?bTfkpe N^ndm2NYv~4lp vQN~4lc4l{S N^z^?b0 ,{AS]Nag chHhȉ(u?b0NRTb/g(u?b^S_[ňƉvcI{eY0 chHh^?b^S_[ň2v蕗z0Ɖvc02IQz^I{eY SN bzf蕁yƋ+R0ꁨRbf0QeQSc6R05uP[]gI{[hQ2|~0 ,{NASag chHhRlQ(u?b0ȉ(u?b0NRTb/g(u?bGW^S_MYm2ev^ cgqĉ[Ǐ6e0 chHh^?b^S_MYm2|~Tkp~pꁨRbfY09hncchHh͑ z^T}SO{|Wv N T bǑ(umQlSO0ؚS~4lI{mpkpHesؚN[chHheN!k_c[vmpkpY0 ,{NASNag chHh^?b^S_9hncMY&{TV[ĉ[vchHhňwQ SNSgq 0chHhňwQ 0DA/T 6 0 0vR_chHh[Ɩg 0DA/T 7 0 0chHh[Ɩgzf{t|~b/gBl 0DA/T 65 I{0 chHh^?bMYvňwQ^S_NchHh^|ibGW^;mw}hQeY0 ,{NASNag ON^S_ cgq 0-NNSNlqQTVchHhl 0 0ONeNPgeR_chVTchHhO{gPĉ[ 0V[chHh@\N,{10S TV[SLNvsQĉ[ nx[,gONveNPgeR_chV0 ,{NASkQag ON^S_6R,gONT{|eNPgeR_chVTchHhO{gPh v^ cDNR_^\sQ|c[@b^\USMO9hnc gsQĉ[ĉT{|eNPgeR_chVTchHhO{gPhv6Rv^[yb@b^\USMOveNPgeR_chVTchHhO{gPh0ONchHhO{gPR:N8lENT[g [gN,R:N30t^T10t^0 -N.YON;`萄veNPgeR_chVT{t{|chHhO{gPh bV[chHh;N{ TaTgbL0 0WeV gON;`6RveNPgeR_chVT{t{|chHhO{gPh b T~chHh;N{ TaTgbL0 ,{NAS]Nag ON^S_6R[~NvchHhR{|eHh0 N T{|0b__vchHhR{|el^S_OS|T^ ONchHhv~N{tT)R(u0R{|eHhN~nx[ ^S_OcN N_aSR0 ,{ NASag R_cheNPgetet^S_u_eNvb_bĉ_ OceNKNv g:gT| ONO{T)R(u0tetelSNSgq 0efNchHhHhwSeNchHhO{0ObesQvirT0 ,{VASag ONchHhNXT^S_vKmTU_^?b)nn^ 9hncǑSce[ghg~bchHh^?beY nxOck8^Џl[gnkbd\ Oc^?br^Qtem[ghgchHhO{`Q Ss^S_SeYt v^^zhgTYt`QS&U_NXT0chHhۏQ^?b`Q0 chHh^?bƉvcU_^S_\OX[6*Ng0 ,{VASNag ONchHh蕔^S_^zchHhS& [g~~NXT[chHhpeϑۏLnp ZP0R&irv&{0 ,{VASNag chHheQ^MRN,^Sal0mk0 S_c0f_cvchHh^S_SeۏLO Y0 Y6RbZPv^b/gYt0chHhO Y^S_OcchHhQ[v[te ~bchHhvS0chHhO YMR^S_ZP}Y{vThg]\O _eۏL Y6RYN v^\OO Yf0 ,{VAS Nag ON^S_[g[]0RO{gPvchHhۏLt[Yn0 t[]\O1uONchHhur4Y0vsQSR _eSvsQWN[SN0t[]\O~_gT ^S_b_bt[a0t[a^S_1uONl[NhNbvQcCgNR{chHh]\Ov#N 0chHh#NTvsQ#N~bvONchHht[YXTO\~ [yb0 [N~~OX[vchHh ^S_͑eR[O{gPv^ZPQhlxeOX[NmXTv0chHhkMR vN^S_ cgqchHhknQ@bRQ[ۏLnp8h[ nxeTchHhZP}YchHhQ^U_chHhkT vN^S_(WchHhknQ N~{ T0vz0chHhknQ8lENOX[0 chHhk^S_(Wc[:W@bۏL0 5uP[chHhT O~}SOchHhpeW[Sbgvk؏^S_&{T,gĉ[,{mQASmQagBl0 m[chHhvk^S_&{T 0V[y[}SOk{tĉ[ 00 ,{VASNag ONSuDNNNCgSRv ^S_ cgqNRvcwc[sQ|SeTv^chHh;N{bklQSbD;NSO bJT gsQ`Q0V gON cgq 0V gONDNNNCgSRchHhYnRl 0V[chHh@\N,{17S _U\chHhYn]\O0 ,{mQz chHhv)R(u0_S0~NyN ,{VASmQag ON^S_yg_U\chHh)R(u]\O ^zePhQchHh)R(u6R^ 9hncchHhv[~0Q[T)R(ue_ ĉ[ N Tv)R(uCgP0VT[ybKb~0 ONcO)R(uchHhe N__c[V[[hQT)Rv N_OrNNvTlCgv0 ,{VASNag )R(uONchHh^S_%NNRHRU\ȉ0bDdNGr0^chHhNpenc^I{Yyb__ S%cchHhNe[8ha0 []yNۏvchHh ON^S_ cgqV[ gsQĉ[MTchHhZP}YchHhM[T_>e[8h]\O0 ,{Nz chHhOo`S^ ,{NAS Nag ON^S_R:_chHhOo`S^ \chHhOo`S~eQONOo`S;`SOĉR0wQYagNvON[^peW[chHh[ 0 ,{NASVag ON^S_MnnchHhpeW[Dn{tvQ~e0 gRhVSX[PY0W@xoN0[hQO|~0~zSRYI{0 ,{NASNag ON5uP[chHh{tOo`|~^S_&{TV[[hQO[Bl wQY6eƖ0tet0OX[0)R(u0t[NYn0~0yNZSOI{Oo`|~-N5uP[eNvR_chBl b[v5uP[eNe0 N~[olxN0eNS+T0SlbcI{gOX[Bl0 N&{TgOX[Blv ^S_lbc:N&{TBlvR_che[8h0)R(u z^ Nĉ O_>e0)R(uvchHhQ[X[(W[hQΘiv N YXbchHh gR N&{Tĉ[v kQ X[(WvQN%N͑qSSchHh[SOTOo`[hQv0 ,{NASag chHh;N{SsONX[(WchHh[hQ`v ^S_#NPgte9e mdchHh[hQ`0 ,{NASNag V gON^S_ cgqDNR_^\sQ|[g[@b^\USMOvchHh]\O_U\hg8h0hg8he^S_6R[R0fnxhQ0[UǏ zU_0S~g0cwOR_ nxOhg8h]\Ob_b핯s0 ,{NASNag ONNUOUSMOT*NN gCgTchHh;N{蕌T gsQ:gsQ>NbONchHhݏlL:N0 c0R>NbvchHh;N{b gsQ:gsQ^S_SeOlYt0 ,{]Nz VYRNYZ ,{NAS Nag g NR`b_KNNv chHh;N{蕌TON^S_9hnc[E`QۏLhp_VYR N chHh6eƖ0tet0yNb~>fWv N chHhO{0ObTsNS{tb~>fWv N chHh_S)R(u0[ O0YeS_zQHegv V (WchHhf[txvz0chHhyxebZPQ͑!.sv N (W͑'Y;mR0zSNN^[{tchHh]\OTchHh^%`Yn-NhszQv mQ TݏSchHhl_0lĉvL:N\OeN hszQv0 ,{NASVag [ݏS,gĉ[vONb*NN 9hnc 0-NNSNlqQTVchHhl 0I{l_lĉNNYt0 ,{ASz D R ,{NASNag Tw0ꁻl:S0v^chHh;N{SN9hnc,gĉ[6R[[e~R0 ,{NASmQag ybNNUSMOSNSgq,gĉ[gbL0 ,{NASNag ,gĉ[1uV[chHh@\#ʑ 2023t^10g1eweL0V[chHh@\2002t^7g22eS^v 0ONchHh{tĉ[ 0 Te^bk0 tvxz~ͿwiSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ͷwi[M7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ  $ @ B ͿqcM?1CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ B H L Z \ b f n p v z Ϳq[M?1CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ŷ}lSB1!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\o(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH T V \ ` n p v ʼyhRD6%!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ v z * , 2 6 , . 4 8 ͼ|n]G9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH hj ǹvhW>-!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ &(hjHJǹsbL>0CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ JPTnpHJʼvhZL>0CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\02rt|02ǹvhWA3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 2:>TV\`ʼyk]L31CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ `hjrv(*rt| ̶~mWI;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ prz~rĮveOA3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ rt|68@D&(ʼk]OA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ (26z| fhrʼyk]OA0!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ rv d f l p ͼy`O>-!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH *!,!!!" """""""Ϳyk]O>%1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH "v#x###$$$$6%8%B%F%%ҼvhW>0CJ OJPJQJ^Jo(aJ 1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ %%%%''''f(h(r(v())ʼykZD6(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ )P)R)\)`)* ***.***++++Ҽyk]OA3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +++h,j,t,x,,,,,,,ʼyhO>-!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ ,,,V-X-b-f---(.*.r.t.~.ʼyk]OA0!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ ~....//0 00011*1,161Ϳn`RD6%!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH61:1111111`2b2l2p222ͼ|n]G9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH 233333344444455ǶvhZL>0CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 566L6N66666X7Z7`7d77ǹvhW>-!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 77778 8N8P8Z8^88899Ķ{eWI;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ 999994:6:v:x:::4;6;;;Ҽs]OA3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ;;;;;<<<<*=,=d=f=p=Ҽyk]OA0!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ p=t=== >">(>,>:><>F>J>>ͿveT>0CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH >>>>,?.?8?0CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ JxJzJJJK KKKKKLL:L0CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ OPP PPPP P$P`PbPlPīxbTF5!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ lPpPPPPPQQʹCJ OJPJQJ^Jo(aJ 1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\vxlOda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ B nQda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$B \ p qTda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ V p , . _? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`. j_Bda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(jJp_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`J2_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`2t2V_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`Vj*trbB dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$rt8_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`8(| h_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`hf ,!!"bB dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`""x#$$8%%_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`%'h()R) **_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`*++j,,,X-bB dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`X--*.t../ 0_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` 01,111b22_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`2334445_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`56N66Z77 8bB dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` 8P88996:x:_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`x:6;;;<,=f=_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`f=="><>>.?6@bB dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`6@:AAB4CCD_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`DTDDBEExFF_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`FrGGTHhHIJbB dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`J>JzJJ KKK_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`KL:A?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSB . 2Vr8h"%*X- 025 8x:f=6@DFJKMNbPQTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopq$7$.{$ Calibri-([SOG.[x @Times New Roman?4 .Cx @Courier NewA N[_GB2312N[E eck\h[_GBK_oŖў- |8N[ AdministratorR1rN Qh*X!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P2$$$$>6]/׾}7$ z0( * 3 ? commondata,<eyJoZGlkIjoiYmQ3NjQxYmZmN2ZkODIxYWNiNTEzMzQyMTZmNzQ1MmMifQ==@